Informació

Els serveis que ofereix la Residència, a part de l'acolliment residencial i amb caràcter substitutori de la llar, abasten, des del diagnòstic fins al tractament rehabilitador. A banda d'això, també hi ha serveis de teràpia ocupacional amb activitats socio-culturals i d'esbarjo, servei religiós, suport social, servei de menjador, perruqueria, podologia i bugaderia entre d'altres.

Servei de geriatria

Mitjançant aquest servei es concretitza el suport i/o ajut en totes aquelles necessitats quotidianes, és a dir, personals, de menjar, d'evacuar, de vestir-se, de desplaçar-se, de distracció,... Si bé aquest servei té com a finalitat l'ajut als usuaris, també es té molt present la tasca d'estimulació de la seva pròpia autonomia, de manera que, puguin col·laborar en tot allò què el seu estat permeti i evitar o retardar el seu deteriorament

Servei de teràpia ocupacional

Les tasques d'aquest servei bàsicament consisteixen en l'estimulació de les capacitats personals mitjançant: teràpia ocupacional de manteniment, teràpia ocupacional recreativa i teràpia musical.

Residència Prudenci Miralles

Servei d’assistència social

Atenció a les necessitats afectives:

1. Atenció individualitzada: Aquesta atenció va adreçada a aconseguir una major adaptació psicosocial-individual, ensenyant i ajudant a la persona a resoldre els seus problemes utlitzant els seus propis recursos i els que ofereix la residència. Aquesta atenció individualitzada es duu a terme mitjançant un programa dissenyat de forma interdisciplinària, i a partir de l'estudi i avaluació de la pròpia persona. En el disseny d'aquest programa intervé l'assistent social de la xarxa pública.
2. Atenció i/o suport familiar: Mitjançant aquest servei s'informa als familiars de les hostes, sobre tots el canvis o modificacions que afectin directament a aquestes.

Servei de menjador

Per tal de cobrir aquest servei, disposem de cuineres i de cuina pròpia. Aquest servei és supervisat pel responsable sanitari del centre (informació ampliada al protocol d'alimentació).

Servei de bugaderia

Mitjançant aquest servei es cobreix el rentat, repassat, planxat i plegat de tota la roba personal de les residentes, així com la de l'aixovar de la Residència. Es tracta d'un servei propi.

Altres serveis

Dins d'aquest apartat considerem el servei de fisioteràpia, ATS, podologia, perruqueria i atenció religiosa. Es tracta de serveis propis o externs que les usuàries utilitzen en funció de les seves pròpies necessitats.